מפקח – תביעה לדמי שימוש

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 מונה את סמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין.

על פי הוראות חוק המקרקעין, למפקח על רישום המקרקעין נתונות שני סוגי סמכויות:

סמכות מינהלית וסמכות שיפוטית. (למידע מורחב בדבר סמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין נא לחץ כאן).

במסגרת סמכויותיו השיפוטיות של המפקח על רישום המקרקעין, נתונה למפקח הסמכות לדון בסכסוכים בין בעלי דירות בבית המשותף וביניהם הסמכות לדון בסכסוך דיירים בבית משותף בדבר השגת גבול.

לעיתים סמכותו השיפוטית הינה סמכות בלעדית, כלומר סמכות הדיון באותו נושא נתונה רק למפקח ורק הוא יכול לדון בעניין המובא לפניו, ולעיתים סמכות המפקח הינה סמכות מקבילה, קרי התובע רשאי להגיש את תביעתו בבית משפט או למפקח על רישום המקרקעין, כשלשניהם הסמכות לדון בתביעה.

משרד המפקח על רישום המקרקעין בתביעה שהוגשה בפניו, נותנות לו הסמכויות המוקנות לו מכוח החוק בלבד.

בשל כך עלתה השאלה, האם המפקח על רישום המקרקעין רשאי לפסוק דמי שימוש בדונו בתביעת השגת גבול וזאת על אף סמכות זו אינה מוקנית לו על פי הוראת חוק המקרקעין?

בהחלטה שניתן על ידי המפקח על רישום המקרקעין תל אביב, מר אורן סילברמן, בעניין תביעת נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 66, רמת השרון, נקבע כי:

"משהוסמך המפקח לדון בתביעה שעניינה הסגת גבול, מוסמך הוא ליתן כל סעד אחר הנדרש בקשר לכך, לרבות, פסיקת דמי שימוש ראויים. שיקולי יעילות הדיון ומדיניות שיפוטית מחייבת, את המסקנה שלמפקח סמכות לפסוק דמי שימוש ראויים בסכסוך שבפניו".

את החלטתו ביסס המפקח על הסמכות המוענקת למפקחים על רישום המקרקעין לפסוק חיובים כספיים וזאת מכוח הוראת הדין של עשיית עושר ולא במשפט.

לדברי מר סילברמן: "אף אם תאמר כי פסיקת דמי שימוש איננה חלק מסמכותו הטבעית של המפקח היושב בדין בתובענה שעילתה הסגת גבול, הרי שלטעמי יש למפקח סמכות לפסוק דמי שימוש כאמור גם מכוח הוראות דיני עשיית עושר ולא במשפט".

לדברי המפקח לא זו בלבד אלא שאין לדבריו טעם בפיצול הדיון, קרי הפרדת הדיון כך שהדיון בעניין השגת גבול יידון מול המפקח על רישום המקרקעין והדיון בעניין דמי שימוש ידון בפני בית משפט השלום. לטענתו של סילברמן, הרי שהגישה המקובלת בפסיקה היא "שיש להעדיף את האפשרות שאינה גורמת לפיצול הדיון בפני מספר ערכאות.

חשוב לציין כי החלטה זו אינה מהווה תקדים ויש להתייחס אליה בהתאם. קרי, החלטה זו אינה מעניקה סמכות למפקחים על רישום המקרקעין לפסוק דמי שימוש ראויים, וזאת לאור העובדה כי סמכות זו לא הוקנתה להם מכוח הוראת חוק, והחלטה של מפקח אינה בבחינת תקדים משפטי מחייב.

בעתיד הקרוב נראה האם יוגש ערעור על אותה החלטה ואם יחליט מפקח אחר לדון אף הוא בתביעה שתוגש לתשלום דמי שימוש ראויים אגב דיון בתביעה להשגת גבול ואז נדע האם מדובר בניצן המדבר על בוא האביב או באות מתה.

אנו מברכים על ההחלטה וסבורים כי למפקח יש סמכות ובכך יוטל העומס המיותר בתי המשפט בניהול שני הליכים שלא לצורך ומקווים כי פסיקתו של כב' המפקח סילברמן הוא סימן לבאות.

עו"ד אביב טסה הינו עורך דין תמ"א 38, עורך דין מקרקעין, עורך דין קבוצות רכישה, עורך דין נדל"ן, עורך דין בתים משותפים ממשרד עו"ד אביב טסה המתמחה בתחום המקרקעין על היבטיו השונים וביניהם: תמ"א 38, פינוי בינוי, בתים משותפים, סכסוכי שכנים, תכנון ובניה, הפקעות, עסקאות מכר ורכישה, קבוצות רכישה, עסקאות קומבינציה, ייצוג בבתי המשפט והטריבונאלים השונים ועוד.

עיצוב ובנייה Digital Market