מונחים בתחום התמ"א 38

בקשה להיתר
בקשה המוגשת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה בצירוף התוכניות הפרויקט בבקשה לקבלת היתר בניה. מימון הבקשה והגשתה מוטלת על היזם.

גרמושקה
מפת תכניות לפיו מבקש היזם היתרי בניה מהרשות המקומית לתכנון ובניה.

דירות חדשות

דירות אשר ייבנו על גבי הבניין הקיים ויהיו שייכות ליזם, קרי היזם יהיה אחראי על שיווק ומכירת הדירות החדשות וזאת במטרה לממן את עלויות החיזוק והשיפוץ של הבניין הקיים.

דירה קיימת

הדירות הקיימות בפועל בבניין,הרשומות בלשכת רישום המקרקעין.

היטל השבחה
מס המוטל על ידי הרשויות המקומיות בגין עליית שווי הנכס הנובעת מאישור תכנית. גובה המס הינו 50% מההשבחה, אשר ישולמו בעת מימוש הזכויות (מכירת הזכויות או ניצולן). בעת ניצול הזכויות (=בנייה), בתנאים מסויימים, ניתן לקבל פטור היטל השבחה לדירה אחת עד ל – 160 מטר.

היתר בניה
רישיון שניתן על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המאפשר את הבניה. היתר זה מוגבל בזמן והוא מבוסס על הגרמושקה שהוגשה על ידי היזם. סעיף 145 לחוק התכנון והבניה וכן תקנות התכנון הבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) מונים את המצבים בהם נדרש היתר בניה.

הערת אזהרה
זכות אובליגטורית הנרשמת בלשכת רישום המקרקעין. רישום הערת האזהרה בפנקסי המקרקעין נועדה למנוע עסקאות נוגדות וכן להודיע ולהזהיר כל אדם המעוניין בנכס כי קיימת התחייבות לעשות עסקה או להימנע מעשיית עסקה בנכס.

הרחבת דירה
הגדלת שטח הדירה על ידי הוספת ממ"ד, מרפסת וכדומה. הוראות תמ"א 38 מאפשרת הרחבת דירות עד 25 מ"ר.

זכויות בניה
זכויות המוענקות למגרש או נכס מסוים בהתאם לתכנית מתאר מקומית שטרם נוצלו. בתמ"א 38 זכויות הבניה מועברות ליזם בתמורה לחיזוק הבניין מפני רעידות אדמה.

חדרי יציאה לגג
חדרים שיהוו רכוש משותף באמצעותם יוכלו הדיירים לצאת אל הגג שם יותקנו המתקנים המשותפים.

טופס 4
אישור הניתן על ידי מהנדס הועדה המקומית לפי הנכס ראוי לאיכלוס וכי הנכס הוא כשיר לחיבור לתשתיות כגון: מים, חשמל, טלפון וכבלים.

יועצים
בעלי מקצוע הנבחרים על ידי היזם במטרה להוציא את הפרויקט לפועל, למשל: קונסטרוקטור, אדריכל, יועץ אינסטלציה ועוד.

יזם
אדם או חברה המעוניין למשקיע כסף בפרויקט התמ"א 38 בתמורה לקבלת אחוזי הבניה בבניין.

יחידה רישומית חדש
יחידה הנוצרת בעת תיקון צו הבית המשותף לצורך רישום הערת אזהרה לטובת היזם / קבלן, אליה מוצמד הגג והקרקע (של החניות העתידיות של היזם) וזכויות הבניה שאותם רוכש היזם. יחידה רישומית חדשה יכולה להירשם בחדר האשפה למשל (דבר נפוץ ומקובל בפרויקטים של תמ"א 38).

יפוי כוח למחיקת הערת אזהרה
יפוי כוח החתום על ידי היזם והנשאר בנאמנות אצל ב"כ הדיירים לפיו במידה ופרויקט לא יצא לפועל, יוכל ב"כ הדירים למחוק את הערת האזהרה הרשומה לטובת היזם/ קבלן על היחידה הרישומית החדשה.

מיסים
המיסים המוטלים על עסקת תמ"א 38 הינם המיסים החלים בכל עסקת מקרקעין ואלה הם: מס שבח, מס רכישה, היטל השבחה ומע"מ. לרוב הזים הוא הנושא בתשלום המיסים בעסקת תמ"א 38.

ממ"ד
מרחב מוגן דירתי. אחד היתרונות הבולטים בהוראות תמ"א 38 הינו האפשרות להוסיף לדירות קיימות ממ"ד דירתי.

מפקח מטעם הדיירים
מפקח העונה על הקריטריונים הדרושים בחוק, אשר יפקח מטעם הדיירים על העבודות החיזוק והשיפוץ בשטח בנוסף למפקח מטעם הקבלן/ יזם.

מפרט טכני
מפרט טכני הוא מסמך בו מפורטים העבודות שיבצעו בנכס, החומרים בהם יעשה שימוש. חוק המכר (דירות) מחייב את הקבלן להוסיף כנספח לחוזה את המפרט הטכני של הנכס העומד למכירה.

נציגות הבניין
קבוצת אנשים הנבחרים בבחירות באסיפה הכללית של הבניין, שתפקידם לייצג את דירי הבניין בפרויקט תמ"א 38 אל מול היזם/ עורכי הדין וכדומה.

ערבות בדק
ערבות המוענקת לדיירים על ידי היזם על מנת שהדיירים יהיו מוגנים במשך תקופת הבדק מבחינה כספית, קרי הערבות מהווה הוכחה לדיירים כי ליזם קיים סכום כסף לתיקון הליקויים ככל שיהיו.

ערבות ביצוע
ערבות המוענקת מטעם הבנק על ידי הקבלן / יזם לדיירי הבניין. ערבות זו נועדה להבטיח את ביצוע העבודה בהתאם לתנאי ההסכם שנכרת בין הזים/קבלן לבין הדיירים.

ערבות בנקאית
ערבות המוענקת על ידי הבנק, לפיה מתחייב הבנק לשלם את הסכום הנקוב בערבות לכשיידרש לממש את הערבות, וזאת ללא כל קשר לקיום התחייבויותיו של החייב בפני הנושה. בפרויקטי תמ"א 38 הערבות הבנקאית המוענקת לדיירים (או לבכ הדיירים) הינה בדרך כלל ערבות אוטונומית אשר יורדת עם התקדמות הפרויקט.

פרוטוקול מסירה
מסמך הנערך בשלב מסירת המפתח והחזקה של הדירה לרוכש הדירה ובו מפורטים רשימת הליקויים ואי ההתאמות בדירה.

קבלן מבצע
אדם או חברה המבצעים את עבודות החיזוק והשיפוץ בפועל בהתאם לתכניות שהוגשו ואושרו על ידי הועדה המקומית והיועצים השונים.

קו בניין
נתון המציין את המרחק המינימאלי הנדרש / בין קונטור המבנה לבין גבולות המגרש. רוב הרשויות המקומיות מחייבת השארת המרחק מינימאלי בין קו הבניין לגבולות המגרש אולם ישנן גם רשויות המאשרת כי קווי הבניין יגיעו לגבולות המגרש.

קומה מפולשת
קומת עמודים מקורה, הפתוחה בצדדים.

רוב דרוש
רוב קולות הדיירים הנדרש לצורך קבלת החלטה למימוש הוראות תמ"א 38 או תמ"א 38/2. הרוב הדרוש למימוש הוראת תמ"א 38 הינה רוב של 2/3 מבעלי הדירות ואילו הרוב הדרוש לצורך מימוש הוראת תמ"א 38/2 הינה רוב של 100%.

תיקון צו בית משותף
תיקון הצו הבית המשותף נועד להוספת יחידה רישומית חדשה בבניין אליה יוצמדו זכויות הבניה ועליה יוכל היזם לרשום הערת אזהרה לטובתו.

תמ"א
תוכנית מתאר ארצית. תכנית החלה על כל שטח מדינת ישראל והמאושרת על ידי הממשלה מגדירה את יעודי הקרקע, חלוקת המגרשים והשימוש בהם ברמה הארצית.

תנאי מתלה
תנאי שבהתקיימו ההסכם יצא לפועל.

תקופת אחריות
תקופה המתחילה מסיום תקופת הבדק ונמשכת שלוש שנים במהלכה חובת ההוכחה כי הנזק נגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן הינה על הרוכש.

תקופת בדק
תקופת אחריות של הקבלן לטיב הבנייה הקבועה בחוק המכר המתחילה מיום העמדת הדירה לרשות הקונה, שבמהלכה חובת ההוכחה כי הנזק בדירה נגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הרוכש מוטלת על הקבלן. תוקפת הבדק משתנה ממוצר למוצר ונעה בין שנה לשבע שנים.

תקנון
מסדיר את מערכת היחסים בין בעלי הדירות בינם לבין עצמם וכן זכויותיהם וחובותיהם לעניין הבית המשותף. קיימים שני סוגים של תקנון: תקנון מצוי ותקנון מוסכם.

עיצוב ובנייה Digital Market